Disclaimer & privacy

Disclaimer

Koninklijke Van Gorcum besteedt voortdurende zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens. Koninklijke Van Gorcum kan echter niet garanderen dat de site of de inhoud daarvan in alle gevallen beschikbaar, compleet, actueel, of betrouwbaar is. Koninklijke Van Gorcum garandeert niet dat de site continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Koninklijke Van Gorcum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Lerarencampus of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te kunnen raadplegen.

Deze website kan een link bevatten naar een of meerdere websites die door andere partijen dan Koninklijke Van Gorcum worden geëxploiteerd. Een dergelijke link wordt uitsluitend voor het gebruikersgemak verstrekt. Koninklijke Van Gorcum heeft geen zeggenschap over deze websites, en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan.

De product- en merknamen op deze site zijn beschermd op grond van het merkenrecht. De product- en merknamen mogen niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de merkhouder. Al het materiaal dat getoond wordt op deze website is beschermd op grond van het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Koninklijke Van Gorcum .

De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen, is het IP adres van waaruit deze site wordt bezocht, de gebruikte browser, de geraadpleegde pagina's en de datum en tijd van het bezoek. Deze informatie wordt alleen gebruikt door Koninklijke Van Gorcum om een beeld te krijgen van de wijze waarop Lerarencampus wordt geraadpleegd. Op basis hiervan kan de site verder aan de behoeften van de gebruikers aangepast worden.

E-mail berichten van Koninklijke Van Gorcum zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mails geen rechten worden ontleend. Koninklijke Van Gorcum geeft geen garantie dat e-mails tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Privacy statement Koninklijke Van Gorcum BV

Inleiding 

Koninklijke Van Gorcum BV acht het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar websites van groot belang. Persoonlijke gegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Koninklijke Van Gorcum BV houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Koninklijke Van Gorcum BV, gevestigd aan Industrieweg 38, 9403 AB te Assen. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag (zie ook www.cbpweb.nl).  

Heeft u vragen over de manier waarop Koninklijke Van Gorcum BV met uw gegevens omgaat, of wilt u zich afmelden voor bepaald gebruik van uw gegevens dan kunt u terecht bij Koninklijke Van Gorcum BV, afdeling Verkoop, Postbus 43, 9400 AA ASSEN, info@vangorcum.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u uw gegevens wilt inzien of laten aanpassen.

Verwerking van persoonsgegevens

Koninklijke Van Gorcum BV verwerkt uw gegevens in het kader van de dienstverlening van Koninklijke Van Gorcum BV. Uw gegevens worden bijvoorbeeld geregistreerd wanneer u zich abonneert op een uitgave of nieuwsbrief, als u een training volgt, een congres bezoekt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met Koninklijke Van Gorcum BV.

Koninklijke Van Gorcum BV verwerkt de volgende gegevens:  

 • Contactgegevens, waaronder postadres, e-mailadres en telefoonnummer 
 • functiegegevens  
 • opgegeven interesses 
 • factuurgegevens 
 • gegevens over betalingen 
 • bestelde producten 

Deze gegevens kunnen door Koninklijke Van Gorcum BV worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten.
 2. Verbetering van de dienstverlening van Koninklijke Van Gorcum BV 
 3. Om u te kunnen informeren over mogelijk voor u relevante producten en diensten en nieuwe aanbiedingen van Koninklijke Van Gorcum BV en van derden. 
 4. Ten behoeve van de financiële administratie en de uitvoering van accountantscontroles. 
 5. Om de website van Koninklijke Van Gorcum BV te beveiligen en webstatistieken op te stellen. 
 6. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Koninklijke Van Gorcum BV gelden. 
 7. Beslechting van eventuele geschillen.

Uw gegevens kunnen, al dan niet na analyse, door derden worden gebruikt om hun communicatie met u te verbeteren en/of om u op de hoogte te brengen van mogelijk voor u interessante aanbiedingen. Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kan Koninklijke Van Gorcum BV of die derde uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens.

Koninklijke Van Gorcum BV kan uw gegevens, niet individueel identificeerbaar, verwerken in marktonderzoeksrapporten.

Gegevensverwerking in onze digitale producten

Koninklijke van Gorcum respecteert de privacy van persoonsgegevens verstrekt door organisaties t.b.v. onze producten. Zorgvuldige omgang met de gegevens staat hierbij centraal. Koninklijke van Gorcum houdt zich aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, waaronder de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan het opslaan en gebruiken van persoonsgegevens.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen streng beveiligd systeem. De verzamelde gegevens, maatwerk t.b.v. klanten en informatie uit rapportages zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. 

Uitsluitend voor technische ondersteuning en onderhoud aan het systeem heeft de ICT partner toegang tot de gegevens met inachtneming van eerder genoemde punten.

Bedrijfsoverdracht

Indien onderdelen of activa van Koninklijke Van Gorcum BV worden overgedragen aan een derde zullen uw persoonsgegevens aan die derde worden overgedragen. Koninklijke Van Gorcum BV zal u daarvan in kennis stellen waarbij aan u wordt de gelegenheid wordt geboden tegen die overdracht bezwaar te maken.

Gebruik postadres 

Indien u een postadres heeft opgegeven, dan mag Koninklijke Van Gorcum BV dit adres in beginsel gebruiken voor geadresseerde marketingdoeleinden. Dit geldt ook als u een nee/nee of ja/nee sticker heeft. Wilt u geen reclamepost ontvangen van Koninklijke Van Gorcum BV, dan kunt u zich voor toekomstige mailings afmelden via: Koninklijke Van Gorcum BV, afdeling Verkoop, Postbus 43, 9400 AA ASSEN, info@vangorcum.nl. Bij deze afmelding dient u met een verwerkingstijd van drie maanden rekening te houden.

Gebruik e-mailadres 

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven in het kader van de koop van een product of dienst van Koninklijke Van Gorcum BV dan mag dit e-mailadres door Koninklijke Van Gorcum BV gebruikt worden voor het overbrengen van communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten van Koninklijke Van Gorcum BV, tenzij u heeft aangegeven dat u niet via e-mail voor dergelijke communicatie benaderd wenst te worden. Heeft u uw e-mailadres om een andere reden opgegeven dan in het kader van de koop van een product of dienst van Koninklijke Van Gorcum BV, dan zal dit e-mailadres uitsluitend voor e-mails met commerciële, charitatieve of ideële doeleinden worden gebruikt wanneer u Koninklijke Van Gorcum BV daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. In iedere e-mail zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw e-mailadres door Koninklijke Van Gorcum BV voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden.

Gebruik telefoonnummer 

Indien u uw telefoonnummer heeft opgegeven, dan mag Koninklijke Van Gorcum BV dit telefoonnummer in beginsel gebruiken voor telemarketing. Bent u een consument in de zin van de Telecommunicatiewet en bent u (nog) geen klant van Koninklijke Van Gorcum BV, dan zal voorafgaand aan het telemarketinggesprek worden gecontroleerd of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register. Is dit het geval, dan wordt die inschrijving gerespecteerd waarbij u met een verwerkingstijd van vier weken rekening dient te houden. Bent u geen consument in de zin van de Telecommunicatiewet of bent u niet ingeschreven in het bel-me-niet register, dan mag u door Koninklijke Van Gorcum BV ongevraagd telefonisch worden benaderd voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Bent u reeds klant van Koninklijke Van Gorcum BV, dan mag u telefonisch worden benaderd door Koninklijke Van Gorcum BV voor soortgelijke producten en diensten van Koninklijke Van Gorcum BV, ongeacht of u bent ingeschreven in het bel-me-niet register.

In elk telemarketinggesprek zal aan u de mogelijkheid worden geboden om verzet aan te tekenen tegen het verdere gebruik van uw telefoonnummer door Koninklijke Van Gorcum BV voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden en om u in het wettelijk bel-me-niet register (www.bel-me-niet.nl) in te schrijven. U kunt zich er bijvoorbeeld voor kiezen om nog wel gebeld te worden over producten en diensten in de categorieën ‘boeken en muziek’ en ‘kranten en tijdschriften’, maar niet over ‘financiële producten van banken en verzekeraars’ of ‘energie’. 

Afmelden

Koninklijke Van Gorcum BV houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd (naast de in dit statement ook al opgenomen afmeldmogelijkheden) per e-mail melden bij info@vangorcum.nl of schriftelijk bij Koninklijke Van Gorcum BV, t.a.v. afdeling Verkoop, Postbus 43, 9400 AA ASSEN, info@vangorcum.nl. Uw afmelding voor het gebruik van uw postadres, e-mailadres of telefoonnummer wordt binnen 14 werkdagen door Koninklijke Van Gorcum BV verwerkt. Het kan daardoor voorkomen dat u nog enkele berichten ontvangt nadat u zich heeft afgemeld. Bij voorbaat onze excuses voor de overlast.

Inzage en correctie van uw gegevens 

De persoonlijke informatie die Koninklijke Van Gorcum BV over u heeft kunt u altijd opvragen en inzien en op uw verzoek wordt die informatie volgens uw aanwijzingen gewijzigd. Uw verzoeken tot inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten tot Koninklijke Van Gorcum BV, t.a.v. afdeling Verkoop, Postbus 43, 9400 AA ASSEN, info@vangorcum.nl

Gebruik van Cookies door Koninklijke Van Gorcum BV 

Cookies zijn kleine bestanden die een website op uw computer plaatst voor verschillende doelen. Als u ingelogd bent bij Koninklijke Van Gorcum BV kan uw gebruikersnaam bijvoorbeeld bewaard worden door middel van een cookie, zodat u deze niet steeds opnieuw behoeft in te vullen. Cookies zijn niet schadelijk, zij kunnen geen virussen etc. op uw computer installeren, beschadigen de bestanden die u heeft opgeslagen niet, en zij nemen zeer geringe ruimte in het geheugen van uw computer in. Bovendien zijn cookies via de browserinstellingen van uw computer gemakkelijk te verwijderen.

Websites van Koninklijke Van Gorcum BV waarop advertenties zijn geplaatst maken soms ook gebruik van tijdelijke cookies. Deze houden bijvoorbeeld bij welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze cookies worden geplaatst door het bedrijf dat de advertenties verzorgt. U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Soms kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.   

Koninklijke Van Gorcum BV en andere websites 

Als u via een link op de website van Koninklijke Van Gorcum BV op een website van een andere website terecht komt is Koninklijke Van Gorcum BV niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beheerder van die website met uw persoonsgegevens omgaat. Wij adviseren u dan ook om altijd het privacystatement te lezen van de websites die u bezoekt.

Wijzigingen 

Koninklijke Van Gorcum BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren u dan ook om regelmatig dit privacystatement te controleren.