Voeg uitgave toe


Opleiding Leren in vijf dimensies. Moderne didactiek voor het voortgezet onderwijs, 7e herz. druk
Prijs € 0,00

Heb je een account? Log dan eerst in.

Als u nog geen Lerarencampus account heeft, kunt u dit aanmaken. Via het door u opgegeven e-mailadres ontvangt u een wachtwoord waarmee u bij een volgend bezoek kunt inloggen.

1. Definities en omschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten: Afspraken die in voorkomende gevallen in de Overeenkomst zijn opgenomen betreffende het door de Uitgever verrichten van diensten, al dan niet optioneel, behorend tot de e-Uitgave. e-Uitgave: Een uitgave of een deel daarvan, opgenomen in elektronische vorm, dan wel anderszins in enigerlei elektronische vorm door de Uitgever aan de Instelling ter beschikking gesteld of toegankelijk gemaakt, een en ander in de meest ruime betekenis. Onder de e-Uitgave worden mede begrepen: de Productbeschrijving, de Updates, andere tussentijdse toevoegingen aan de e-Uitgave, alsmede alle materialen – al dan niet in elektronische vorm – waarop het Gebruiksrecht van toepassing is en die als zodanig door de Uitgever worden aangemerkt in de Overeenkomst of in de Productbeschrijving. Gebruiker(s): De persoon of personen ten behoeve van wie in voorkomende gevallen krachtens de Overeenkomst het Gebruiksrecht aan de Instelling is verleend. Gebruiksrecht: Het door de Uitgever krachtens de Overeenkomst aan de Instelling verstrekte recht een (deel van een) e-Uitgave te gebruiken met inachtneming van de bepalingen in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden. Instelling: De instelling of organisatie met wie de Uitgever een Overeenkomst ter zake van het gebruik van (onderdelen van) een of meer e-Uitgaven heeft gesloten. Locatie(s): Het gebouw of gebouwen of andere af te bakenen plaatsen waarbinnen volgens de Overeenkomst het Gebruiksrecht mag worden uitgeoefend. Overeenkomst: De door de Uitgever met de Instelling in welke vorm dan ook gesloten overeenkomst met betrekking tot beschikbaarstelling, toegang tot en gebruik van een of meer (onderdelen van) e-Uitgaven en tot eventuele in verband daarmee door de Uitgever te verrichten Diensten. Productbeschrijving: De door de Uitgever aan de Instelling verschafte beschrijving van de inhoud, de functionaliteit en gebruiksmogelijkheden van de (in de overeenkomst betrokken delen van de) e-Uitgave, op enigerlei wijze, al dan niet in elektronische vorm, door of namens de Uitgever aan Gebruiker ter beschikking gesteld. Uitgever: De rechtspersoon met wie de Instelling – al dan niet via een Vertegenwoordiger – de Overeenkomst heeft gesloten of van wie de Instelling een aanbieding daartoe heeft ontvangen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Updates: Alle vervolgversies, aanpassingen en nieuwe releases van een e-Uitgave, waarin de inhoud, functionaliteit of techniek is gewijzigd, welke door de Uitgever in het kader van de Overeenkomst aan de Instelling ter beschikking worden gesteld of toegankelijk worden gemaakt. Vertegenwoordiger: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die – al dan niet onder eigen naam – optreedt als vertegenwoordiger van de Uitgever en aldus handelt in opdracht, ten behoeve en voor rekening van de Uitgever.

Artikel 2 Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door de Uitgever, al dan niet via een vertegenwoordiger, met de Instelling gesloten Overeenkomst of daartoe gedane aanbieding. Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met (een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van) de Uitgever.

Artikel 3 Zorgvuldig gebruik

1. De Instelling zal zorgvuldig met eventuele door de Uitgever in het kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde media omgaan, met inachtneming van de op enig moment verstrekte aanwijzingen en instructies van de Uitgever. De Instelling draagt zorg voor een zorgvuldig gebruik door de Gebruiker(s). 2. Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is het de Instelling en de Gebruiker(s) slechts toegestaan zich tot de informatie, opgenomen in de e-Uitgave, toegang te verschaffen op de daartoe door de Uitgever of zijn Vertegenwoordiger voorgeschreven wijze. 3. Tenzij anders overeengekomen, dient de Instelling zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de voor een goed gebruik van de e-Uitgave vereiste apparatuur, programmatuur en communicatiefaciliteiten. De Instelling dient ook zelf en voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de installatie en configuratie van de e-Uitgave op haar systeem.

Artikel 4 Omvang Gebruiksrecht

1. De Uitgever verleent aan de Instelling een niet-overdraagbaar en niet-exclusief Gebruiksrecht voor de e-Uitgave dat in en bij de Overeenkomst is vermeld en omschreven. Dit Gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in de Overeenkomst en in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. 2. Het is de Instelling en/de Gebruikers toegestaan de e-Uitgave te gebruiken conform de door de Uitgever beoogde, in de Overeenkomst, in de e-Uitgave zelf en/of in de Productbeschrijving omschreven gebruiksmogelijkheden en -doelstellingen. Het is de Instelling en/de Gebruikers niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Uitgever toegestaan (enig deel van) de e-Uitgave op enigerlei wijze aan te wenden voor (extern) (her)gebruik gericht op, of bestemd voor enige derde (niet zijnde een Gebruiker), anders dan binnen de grenzen van het citaatrecht of eventuele andere wettelijke beperkingen op het auteursrecht, het naburige recht of het databankenrecht van de Uitgever. 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen mogen de blijkens de Overeenkomst en/of Productbeschrijving toegestane handelingen die deel uitmaken van het Gebruiksrecht uitsluitend worden verricht voor de duur van de Overeenkomst door of ten behoeve van de in de Overeenkomst aangewezen Gebruikers, binnen in de Overeenkomst aangewezen Locatie(s) en/of netwerk en mogen deze nooit leiden of kunnen leiden tot enige vorm van – al dan niet commerciële – exploitatie van de e-Uitgave of enig gedeelte daarvan door de Instelling of door de Gebruikers. De Instelling heeft de zorgplicht voor het naleven door de Gebruikers van de Overeenkomst en het Gebruiksrecht in het bijzonder. 4. Indien de Instelling de e-Uitgave geheel of gedeeltelijk wenst te integreren met programmatuur of elektronische gegevensverzamelingen van derden of van de Instelling of de Gebruikers zelf, dient dit uitdrukkelijk te zijn toegestaan in de Overeenkomst en/of Productbeschrijving, dan wel dient daarvoor vooraf schriftelijk toestemming te zijn verkregen van de Uitgever. Een dergelijke integratie mag niet leiden tot schending van de in artikel 25 Auteurswet en in artikel 5 Wet op de Naburige rechten genoemde morele rechten. 5. Het is de Instelling niet toegestaan de programmacode van de e-Uitgave te bewerken, anders dan in artikel 45n Auteurswet is toegestaan wanneer dit noodzakelijk is. Tevens is het de Instelling niet toegestaan de beveiliging te verwijderen of te bewerken of aanduidingen van merken, handelsnamen, titels en auteursnamen te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever. De Uitgever zal geen technische beveiliging aanbrengen waardoor krachtens de Overeenkomst en/of de Productbeschrijving of krachtens enige dwingendrechtelijke wettelijke bepaling toegestaan gebruik wordt verhinderd. 6. Indien de e-Uitgave voor online gebruik aan de Instelling toegankelijk is gemaakt, zal de Uitgever zich ervoor inspannen dat aan de Instelling c.q. aan de Gebruikers continu toegang wordt geboden tot de e-Uitgave met uitzondering van perioden waarin onderhoud plaatsvindt. De Uitgever zal het onderhoud zoveel mogelijk beperken tot tijden buiten de gebruikelijke openingstijden en zal het onderhoud, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, vooraf aankondigen. 7. Het is de Instelling niet toegestaan de e-Uitgave of het Gebruiksrecht, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, tenzij daarvoor vooraf schriftelijk toestemming is verkregen van de Uitgever. 8. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvat het Gebruiksrecht tevens de periodieke toezending of (online) beschikbaarstelling op abonnementsbasis van Updates, tegen betaling door de Instelling van de daarvoor bij de Uitgever geldende vergoeding, tenzij de betreffende Updates blijkens de Overeenkomst reeds zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 5 Tarieven en prijzen

1. De door de Uitgever voor de e-Uitgave gehanteerde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de prijzen en tarieven die gelden op het moment van aanbieding en gelden voor de daarbij aangegeven periode. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen en tarieven inclusief BTW. 2. De Uitgever is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks ʻalle huishoudensʼ of op basis van een andere in de Overeenkomst aangegeven inflatiecorrectie. 3. De Uitgever behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. In een Overeenkomst voor bepaalde tijd zullen gewijzigde prijzen en tarieven pas met ingang van een nieuwe contractsperiode aan de Instelling in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd mag de Uitgever de prijzen en tarieven verhogen boven de in lid 2 genoemde inflatiecorrectie ingaande drie maanden na kennisgeving van de prijsverhoging. Binnen dertig dagen na kennisgeving door de Uitgever van een prijsverhoging die hoger is dan de gemiddelde inflatiecorrectie kan de Instelling de Overeenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de Uitgever. Daarna wordt de Instelling geacht met de prijswijziging akkoord te zijn.

Artikel 6 Aflevering en installatie

1. De e-Uitgave zal door of namens de Uitgever worden afgeleverd of toegankelijk gemaakt binnen de overeengekomen levertijd op of vanuit de door de Instelling opgegeven Locatie. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de Instelling zelf voor de installatie en implementatie van de e-Uitgave zorg te dragen aan de hand van de daartoe door de Uitgever verstrekte aanwijzingen. De Uitgever is niet aansprakelijk voor enige door de Instelling geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste installatie of implementatie door de Instelling.

Artikel 7 Ondersteuning

De Uitgever zal voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is tijdens normale werkuren vragen omtrent het gebruik van de e-Uitgave beantwoorden en zo nodig ondersteuning bieden. Voor verdergaande ondersteuning dienen nadere afspraken te zijn gemaakt in de Overeenkomst.

Artikel 8 Betaling

1. Individuele licenties worden geïnd via automatische incasso. Bij collectieve licenties dient betaling te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Uitgever gerechtigd aan de Instelling een rente gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als een hele maand.

Artikel 9 Rechten op de e-Uitgave

1. Alle auteursrechten, naburige rechten en databankrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de e-Uitgave komen uitsluitend toe aan de Uitgever, waaronder mede begrepen derden van wie de Uitgever bedoelde rechten overgedragen of in licentie heeft gekregen. De Uitgever garandeert dat hij gerechtigd is de Instelling het Gebruiksrecht op de e-Uitgave te verlenen en vrijwaart de Instelling tegen aanspraken van derden ter zake. 2. Indien de Instelling merkt dat Gebruikers of derden inbreuk maken op enig recht van de uitgever, al dan niet doordat zij handelingen verrichten die niet vallen binnen het Gebruiksrecht, is de Instelling verplicht dit terstond schriftelijk aan de Uitgever mede te delen en, voor zover dat in redelijkheid van de Instelling gevraagd kan worden, mee te werken aan beëindigen en eventueel vervolgen van deze inbreuk.

Artikel 10 Garantie

1. In een Overeenkomst voor bepaalde tijd garandeert de Uitgever, tenzij anders overeengekomen, voor de duur van de Overeenkomst dat de e-Uitgave functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan de Instelling geleverde Productbeschrijving. In een Overeenkomst voor onbepaalde tijd garandeert de Uitgever, tenzij anders overeengekomen, voor een periode van één jaar na beschikbaarstelling van de e-Uitgave dat de e-Uitgave functioneert conform de specificaties die staan vermeld in de aan de Instelling geleverde Productbeschrijving. Deze garantie geldt eveneens voor de Updates, met dien verstande dat de garantie voor een eerdere versie op moment van beschikbaarstelling van een update vervalt. 2. De garantie geldt uitsluitend voor gebreken die niet voor rekening of risico van de Instelling komen en die binnen de garantietermijn schriftelijk bij de Uitgever of zijn Vertegenwoordiger zijn gemeld. De garantie strekt uitsluitend tot, zulks ter beoordeling van de Uitgever, herstel van de e-Uitgave of herstel van het gebrek in een volgende Update of het terugnemen van de e-Uitgave tegen restitutie van de voor de gebrekkige e-Uitgave betaalde vergoeding. 3. Melding van een gebrek onder de garantie geeft de Instelling niet het recht tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de e-Uitgave.

Artikel 11 Duur en beëindiging

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt het Gebruiksrecht verleend voor onbepaalde tijd en kan de Overeenkomst uitsluitend worden beëindigd of ontbonden in de in dit artikel genoemde gevallen. 2. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden. De Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door partijen schriftelijk worden opgezegd tegen het einde van een contractsperiode met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien deze opzegtermijn niet in acht wordt genomen, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd met een periode van één jaar. 3. De Uitgever kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving ontbinden indien de Instelling of Gebruikers handelingen verrichten die niet onder het Gebruiksrecht vallen. 4. De Uitgever kan de Overeenkomst met een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen indien hij wordt geconfronteerd met aanspraken van een derde verband houdende met de inhoud of de vorm van (enig deel van) de e-Uitgave waardoor hij het Gebruiksrecht van de e-Uitgave niet langer kan garanderen en de Uitgever ook geen bruikbaar alternatief kan bieden. De Uitgever is gehouden de tengevolge van deze opzegging door de Instelling geleden reële schade te vergoeden. Die reële schade bestaat uit de reeds door de Instelling betaalde vergoeding voor de periode van de aanvankelijk overeengekomen duur van het Gebruiksrecht die de Uitgever nu niet kan nakomen, naar rato berekend. 5. Een ernstige tekortkoming van een partij in de nakoming van de Overeenkomst geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht en kan alleen plaatsvinden door een aangetekend schrijven van de daartoe gerechtigde, doch niet dan nadat aan de wederpartij een redelijke termijn is gesteld waarbinnen de tekortkoming kan worden weggenomen voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is. 6. Beëindiging van de Overeenkomst op grond van de leden 3 en 5 geldt onverkort het recht op schadevergoeding. Indien de Uitgever de Overeenkomst beëindigt op grond van lid 3 of lid 5 geldt als schadevergoeding verschuldigd door de Instelling: a. in geval van een overeenkomst voor bepaalde tijd: de vergoeding die betaald had moeten worden voor de overeengekomen looptijd van de Overeenkomst; b. in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd: de vergoeding die betaald had moeten worden voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf het moment van beëindiging. Indien de Instelling de Overeenkomst beëindigt op grond van lid 5 is met betrekking tot de door de Uitgever verschuldigde schadevergoeding het bepaalde in lid 4 van toepassing.

Artikel 12 Controle

De Instelling zal aan de Uitgever en aan door de Uitgever daartoe aangewezen derden, te allen tijde toegang verlenen tot de Locaties(s) van de Instelling en van Gebruikers waar de e-Uitgave zich bevindt, dan wel toegankelijk wordt gemaakt, teneinde controle op de naleving van de Overeenkomst te kunnen uitoefenen, indien overeengekomen onderhoud uit te oefenen, en zich te vergewissen van de juiste naleving door de Instelling en door de Gebruikers van de Overeenkomst en van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13 Overdracht Overeenkomst

De Uitgever is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, mits schriftelijke mededeling aan de Instelling plaatsvindt en onder het beding dat de verkrijgende partij ten opzichte van de overgedragen rechten en verplichtingen geheel in de plaats van de uitgever treedt.